กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs
กฎหมายระหว่างประเทศด้านการเมืองและความมั่นคง
กฎหมายระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านทะเล สิ่งแวดล้อม และสังคม