กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นสาขาของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวางกฎเกณฑ์สำหรับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหลายมิติ ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน การลงทุน โดยการเข้าเป็นภาคีในความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายในราคาถูก ขณะเดียวกันผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับการป้องกันในเวทีการค้าระหว่างประเทศผ่านกลไกซึ่งอยู่ในความตกลงที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี อาทิ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO)

WTO เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นตามความตกลงมาร์ราเกช เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยเป็นผลมาจากการเจรจาการค้าพหุภาคี (Multilateral Trade Negotiation) รอบอุรุกวัยในปี พ.ศ 2529 - 2537 ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก GATT ในปี พ.ศ 2525 ผลจากการเข้าเป็นสมาชิก ทำให้ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาต่าง ๆ ภายใต้กรอบ WTO นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการทำความตกลงต่างๆกับหลายประเทศทั้งในเรื่องของการค้าและการลงทุน

บทความด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่น่าสนใจ

 
  • Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime?  คลิก
  • An Advisory Centre on International Investment Law: Is perfect the enemy of good? คลิก

เอกสารด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่น่าสนใจ

  • เอกสารประกอบการอภิปรายเกี่ยวกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) คลิก

  • เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง "ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods : CISG) คลิก

  • เอกสารประกอบการบรรยาย Asia Juris Webinar ในหัวข้อ "COVID Legal Drive - FDI Opportunities to Asia Pacific After COVID-19" คลิก

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับมีคำแปลภาษาไทย)

ASEAN Charter
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
UN Charter
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Vienna Convention on Consular Relations (VCCR)
Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR)

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับไม่มีคำแปลภาษาไทย)

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994
Agreement For the Implementation of Provisions of the UN Convention on the Law of the Sea (Fish Stocks) 1995
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 1997
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 1973
Convention Suppression Unlawful Acts Against Safety Civil Aviation 1971
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
International Convention on Economic Social and Cultural rights 1966
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965
State Immunity Act 1978
Statute of the International Court of Justice 1945
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967
UN Convention on Jurisdictional Immunities 2004
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969