กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นสาขาของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวางกฎเกณฑ์สำหรับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหลายมิติ ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน การลงทุน โดยการเข้าเป็นภาคีในความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายในราคาถูก ขณะเดียวกันผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับการป้องกันในเวทีการค้าระหว่างประเทศผ่านกลไกซึ่งอยู่ในความตกลงที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี อาทิ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO)

WTO เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นตามความตกลงมาร์ราเกช เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยเป็นผลมาจากการเจรจาการค้าพหุภาคี (Multilateral Trade Negotiation) รอบอุรุกวัยในปี พ.ศ 2529 - 2537 ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก GATT ในปี พ.ศ 2525 ผลจากการเข้าเป็นสมาชิก ทำให้ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาต่าง ๆ ภายใต้กรอบ WTO นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการทำความตกลงต่างๆกับหลายประเทศทั้งในเรื่องของการค้าและการลงทุน