กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs

กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... ตามความในมาตรา 178 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ และมาตรา 5 วรรคสามของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ สามารถแสดงความเห็นโดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://tinyurl.com/ycs2s869 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อกระทรวงการต่างประเทศจักได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและนำไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ปรากฏตาม link ด้านล่างนี้

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....