กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs
ติดต่อเรา

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2203 5000