กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs

ร่างสนธิสัญญา/ร่างกฎหมาย

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....
ดูรายละเอียด