กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairsเมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรองประธานและประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) และนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ได้นำคณะผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากจังหวัดตราด และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมทั้งตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  เพื่อติดตามความคืบหน้า และสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเด็น
การบริหารจัดการพื้นที่บริเวณชายแดนและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในบริเวณดังกล่าวต่อไป

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับมีคำแปลภาษาไทย)

ASEAN Charter
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
UN Charter
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Vienna Convention on Consular Relations (VCCR)
Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR)

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับไม่มีคำแปลภาษาไทย)

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994
Agreement For the Implementation of Provisions of the UN Convention on the Law of the Sea (Fish Stocks) 1995
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 1997
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 1973
Convention Suppression Unlawful Acts Against Safety Civil Aviation 1971
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
International Convention on Economic Social and Cultural rights 1966
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965
State Immunity Act 1978
Statute of the International Court of Justice 1945
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967
UN Convention on Jurisdictional Immunities 2004
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969