กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นำคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมแผนที่ทหาร กรมกิจการชายแดน สำนักงานสภามั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการสัมมนาและตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีความประสงค์
จะก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ในบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา โดยในการสัมมนาและตรวจสภาพภูมิประเทศดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายด่านศุลกากรช่องจอม ผู้แทนกองกำลังสุรนารี เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ การตรวจสภาพภูมิประเทศดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ที่ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบประสานกับกระทรวงการต่างประเทศและกรมแผนที่ทหาร ก่อนดำเนินการใด ๆ ที่อาจกระทบต่อสภาพภูมิประเทศบริเวณชายแดน รวมทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อไม่ให้การพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนกระทบต่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในอนาคตสนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับมีคำแปลภาษาไทย)

ASEAN Charter
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
UN Charter
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Vienna Convention on Consular Relations (VCCR)
Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR)

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับไม่มีคำแปลภาษาไทย)

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994
Agreement For the Implementation of Provisions of the UN Convention on the Law of the Sea (Fish Stocks) 1995
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 1997
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 1973
Convention Suppression Unlawful Acts Against Safety Civil Aviation 1971
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
International Convention on Economic Social and Cultural rights 1966
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965
State Immunity Act 1978
Statute of the International Court of Justice 1945
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967
UN Convention on Jurisdictional Immunities 2004
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969