กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs

   
   นางสุพรรณวษา
   โชติกญาณ ถัง      Ms. Suphanvasa
   Chotikajan Tang 

   อธิบดี
   Director-General
 

 
นายทรงชัย
ชัยปฏิยุทธ Mr. Songchai
Chaipatiyut

รองอธิบดี
Deputy Director-General 

รองอธิบดี
Deputy Director-General

สำนักงานเลขานุการกรม

Secretariat
of the Department
 
/RUTCHABHOOM BOONRAWD
นายวรพจน์
เจนสวัสดิชัย
Mr. Varapote
Chensavasdijai

เลขานุการกรม
Secretary to the Department

กองกฏหมาย

Legal Affairs Division

 
/RUTCHABHOOM BOONRAWD
นายรัชภูมิ
บุญรอด Mr. Rutchabhoom
Boonrawd

ผู้อำนวยการกอง
Director

กองเขตแดน

Boundary Division

 
...
นายอังกูร
กุลวานิช Mr. Angkura
Kulvanij

ผู้อำนวยการกอง
Director

กองพัฒนางานกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

International Law
Development Division
...


นางสาวธัญญรัตน์
มังคลรังษี Ms. Tanyarat
Mungkalarungsi

ผู้อำนวยการกอง
Director

กองสนธิสัญญา

Treaty Division

 
...
นางสาวพักตร์วิภา
อาวิพันธุ์  Ms. Pakvipa
Ahviphan 

ผู้อำนวยการกอง
Director

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับมีคำแปลภาษาไทย)

ASEAN Charter
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
UN Charter
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Vienna Convention on Consular Relations (VCCR)
Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR)

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับไม่มีคำแปลภาษาไทย)

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994
Agreement For the Implementation of Provisions of the UN Convention on the Law of the Sea (Fish Stocks) 1995
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 1997
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 1973
Convention Suppression Unlawful Acts Against Safety Civil Aviation 1971
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
International Convention on Economic Social and Cultural rights 1966
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965
State Immunity Act 1978
Statute of the International Court of Justice 1945
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967
UN Convention on Jurisdictional Immunities 2004
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969