กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs
...
นางวิลาวรรณ
มังคละธนะกุล Mrs. Vilawan
Mangklatanakul

อธิบดี
Director-General

...
นางสาวชวนาถ
ทั่งสัมพันธ์ Ms. Chavanart
Thangsumphant

รองอธิบดี
Deputy Director-General

...
นายศิระ
สว่างศิลป์ Mr. Sira
Swangsilpa

รองอธิบดี
Deputy Director-General

สำนักงานเลขานุการกรม

Secretariat
of the Department
...
นางสาวนิลวรรณ
ชูวนะภิรมย์ Ms. Nillawan
Chuwanapirom

เลขานุการกรม
Secretary

กองกฏหมาย

Legal Affairs Division

...
นายอัครพงศ์
เฉลิมนนท์ Mr. Akrapong
Chalermnon

ผู้อำนวยการกอง
Director

กองเขตแดน

Boundary Division

...
นางสุพรรณวษา
โชติกญาณ ถัง Mrs. Suphanvasa
Chotikajan Tang

ผู้อำนวยการกอง
Director

กองพัฒนางานกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

International Law
Development Division
...
นายพืชภพ
มงคลนาวิน Mr. Phuchphop
Mongkolnavin

ผู้อำนวยการกอง
Director

กองสนธิสัญญา

Treaty Division

...
นายอังกูร
กุลวานิช Mr. Angkura
Kulvanij

ผู้อำนวยการกอง
Director