กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs
 1. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
  Department of Treaties and Legal Affairs
  1. สำนักงานเลขานุการกรม
   Secretariat of the Department
  2. กองกฎหมาย
   Legal Affairs Division
  3. กองเขตแดน
   Boundary Division
  4. กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
   International Law Development Division
  5. กองสนธิสัญญา
   Treaty Division

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สนธิสัญญา และเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้งประมวลศึกษา วิจัย ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ ในกรอบองค์การสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่าง ประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
 • แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


ให้แบ่งส่วนราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองกฎหมาย
 3. กองเขตแดน
 4. กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
 5. กองสนธิสัญญา

ส่วนราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
 • ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กองกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ให้คำปรึกษาและความเห็นในปัญหากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายแก่หน่วยงานของกระทรวง
 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาที่ทำโดยหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศในต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้ความรับผิดชอบของกระทรวงหรือของกรม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กระทรวง ทบวง กรมอื่นรับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีด้วยวิธีการเจรจา การไต่สวน การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม การอนุญาโตตุลาการ การดำเนินคดี ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีด้วยวิธีการอื่น
 • ปฏิบัติงานร่วมกัยหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กองเขตแดน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ให้ความเห็นเกี่ยวกับตีความสนธิสัญญา เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับเขตแดนและเขตอำนาจ
 • ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและเจรจาเรื่องเขตแดนและเขตอำนาจ
 • ประสานการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับงานคดีเรื่องเขตแดน และเขตอำนาจในศาลระหว่างประเทศหรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวแนวโน้ม และพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทย
 • แปลสนธิสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
 • ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมยกร่างกฎหมายระหว่างประเทศ
 • พิจารณา เสนอแนะท่าทีทางกฎหมายของรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กองสนธิสัญญา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • พิจารณา ตีความ และให้ความเห็นเกี่ยวกับสนธิสัญญา
 • ดำเนินการเพื่อจัดทำและเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา รวมทั้งบอกเลิกหรือถอนการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
 • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศต่าง ๆ เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศ
 • เก็บรักษาตัวบทสนธิสัญญาและตราสารอื่นที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย