กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา

มติคณะรัฐมนตรี 5 กุมภาพันธ์ 2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มติคณะรัฐมนตรี 10 ตุลาคม 2561
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (1)
มติคณะรัฐมนตรี 22 พฤษภาคม 2561
การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 26 ธันวาคม 2560
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเครื่องบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าไทย-กัมพูชา
มติคณะรัฐมนตรี 13 มิถุนายน 2560
การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 4 เมษายน 2560
Check list ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560
มติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2558
คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดทำ MOU ของกระทรวงการต่างประเทศว่า อยู่ในอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม 2558
การขออนุมัติจัดทำความตกลงระหว่างไทยกับเมียนมาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
มติคณะรัฐมนตรี 14 กรกฎาคม 2558
การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (การใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน)
มติคณะรัฐมนตรี 7 กรกฎาคม 2558
การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศและกรอบการเจรจา
มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2558
การปรับปรุงถ้อยคำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2558
การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 27 มกราคม 2558
การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี 8 ตุลาคม 2556
การเสนอเรื่องตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ
มติคณะรัฐมนตรี 2 กรกฎาคม 2556
หนังสือมอบอำนาจเต็ม
มติคณะรัฐมนตรี 4 กันยายน 2555
การเสนอเรื่องตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ
มติคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม 2554
การเสนอเรื่องตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ
มติคณะรัฐมนตรี 30 พฤศจิกายน 2553
การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระวห่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2552
คำรับรองโทษประหารชีวิต กรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
มติคณะรัฐมนตรี 18 สิงหาคม 2552
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม 2552
การใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน
มติคณะรัฐมนตรี 6 พฤษภาคม 2552
การเสนอเรื่องตามมาตรา190 ของรัฐธรรมนูญฯ
มติคณะรัฐมนตรี 17 กุมภาพันธ์ 2552
การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 17 สิงหาคม 2547
ความตกลงบ้านพี่เมืองน้องและความตกลงระดับหน่วยงาน
มติคณะรัฐมนตรี 17 สิงหาคม 2547
การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 30 ธันวาคม 2546
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 29 พฤศจิกายน 2546
การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 7 มกราคม 2546
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่างๆ (ยกเลิกแล้วโดยมติครม. 18 สิงหาคม 2552)
มติคณะรัฐมนตรี 1 ตุลาคม 2545
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่างๆ
มติคณะรัฐมนตรี 26 ตุลาคม 2542
หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
มติคณะรัฐมนตรี 3 มิถุนายน 2540
ความตกลงการซื้อขายที่ดิน อาคาร และห้องชุดของ สอท. ต่างประเทศประจำประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรี 4 มีนาคม 2540
หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
มติคณะรัฐมนตรี 17 สิงหาคม 2536
ความตกลงการซื้อขายที่ดิน อาคาร และห้องชุดของ สอท. ต่างประเทศประจำประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรี 1 กันยายน 2535
การส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
มติคณะรัฐมนตรี 22 กรกฎาคม 2535
การให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลงนาม EoN การบิน
มติคณะรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม 2535
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 22 เมษายน 2535
การมอบอำนาจของคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 10 พฤษภาคม 2531
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือกับประเทศสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์
มติคณะรัฐมนตรี 16 กรกฎาคม 2528
การยกเลิกเอกสิทธิ์ทางภาษีอากรสำหรับคนไทยในองค์การหรือสถาบันต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 25 กันยายน 2527
ความตกลงรับความช่วยเหลือที่อาเซียนได้รับจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 10 เมษายน 2522
ข้อตกลงโครงการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงแม่บทที่จัดทำไว้แล้ว
มติคณะรัฐมนตรี 6 มีนาคม 2522
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 19 กุมภาพันธ์ 2501
ความตกลงการซื้อขายที่ดิน อาคาร และห้องชุดของสอท.ต่างประเทศประจำประเทศไทย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับมีคำแปลภาษาไทย)

ASEAN Charter
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
UN Charter
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Vienna Convention on Consular Relations (VCCR)
Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR)

สนธิสัญญาที่น่าสนใจ (ฉบับไม่มีคำแปลภาษาไทย)

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994
Agreement For the Implementation of Provisions of the UN Convention on the Law of the Sea (Fish Stocks) 1995
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 1997
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 1973
Convention Suppression Unlawful Acts Against Safety Civil Aviation 1971
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
International Convention on Economic Social and Cultural rights 1966
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965
State Immunity Act 1978
Statute of the International Court of Justice 1945
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967
UN Convention on Jurisdictional Immunities 2004
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969