กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา

มติคณะรัฐมนตรี 5 กุมภาพันธ์ 2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มติคณะรัฐมนตรี 10 ตุลาคม 2561
การปรุบปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (1)
มติคณะรัฐมนตรี 22 พฤษภาคม 2561
การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 26 ธันวาคม 2560
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเครื่องบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าไทย-กัมพูชา
มติคณะรัฐมนตรี 13 มิถุนายน 2560
การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 4 เมษายน 2560
แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2558
คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดทำ MOU ของกระทรวงการต่างประเทศว่า อยู่ในอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม 2558
การขออนุมัติจัดทำความตกลงระหว่างไทยกับเมียนมาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
มติคณะรัฐมนตรี 14 กรกฎาคม 2558
การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (การใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน)
มติคณะรัฐมนตรี 7 กรกฎาคม 2558
การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศและกรอบการเจรจา
มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2558
การปรับปรุงถ้อยคำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2558
การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 27 มกราคม 2558
การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี 8 ตุลาคม 2556
การเสนอเรื่องตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ
มติคณะรัฐมนตรี 2 กรกฎาคม 2556
หนังสือมอบอำนาจเต็ม
มติคณะรัฐมนตรี 4 กันยายน 2555
การเสนอเรื่องตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ
มติคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม 2554
การเสนอเรื่องตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ
มติคณะรัฐมนตรี 30 พฤศจิกายน 2553
การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระวห่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2552
คำรับรองโทษประหารชีวิต กรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
มติคณะรัฐมนตรี 18 สิงหาคม 2552
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม 2552
การใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน
มติคณะรัฐมนตรี 6 พฤษภาคม 2552
การเสนอเรื่องตามมาตรา190 ของรัฐธรรมนูญฯ
มติคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม 2552
แนวทางในการพิจารณาส่งคนออกนิดราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดน
มติคณะรัฐมนตรี 17 กุมภาพันธ์ 2552
การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 17 สิงหาคม 2547
ความตกลงบ้านพี่เมืองน้องและความตกลงระดับหน่วยงาน
มติคณะรัฐมนตรี 17 สิงหาคม 2547
การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 30 ธันวาคม 2546
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 29 พฤศจิกายน 2546
การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 7 มกราคม 2546
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่างๆ (ยกเลิกแล้วโดยมติครม. 18 สิงหาคม 2552)
มติคณะรัฐมนตรี 1 ตุลาคม 2545
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่างๆ
มติคณะรัฐมนตรี 26 ตุลาคม 2542
หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
มติคณะรัฐมนตรี 3 มิถุนายน 2540
ความตกลงการซื้อขายที่ดิน อาคาร และห้องชุดของ สอท. ต่างประเทศประจำประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรี 4 มีนาคม 2540
หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
มติคณะรัฐมนตรี 17 สิงหาคม 2536
ความตกลงการซื้อขายที่ดิน อาคาร และห้องชุดของ สอท. ต่างประเทศประจำประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรี 1 กันยายน 2535
การส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
มติคณะรัฐมนตรี 22 กรกฎาคม 2535
การให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลงนาม EoN การบิน
มติคณะรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม 2535
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 22 เมษายน 2535
การมอบอำนาจของคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 10 พฤษภาคม 2531
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือกับประเทศสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์
มติคณะรัฐมนตรี 16 กรกฎาคม 2528
การยกเลิกเอกสิทธิ์ทางภาษีอากรสำหรับคนไทยในองค์การหรือสถาบันต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 25 กันยายน 2527
ความตกลงรับความช่วยเหลือที่อาเซียนได้รับจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี 10 เมษายน 2522
ข้อตกลงโครงการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงแม่บทที่จัดทำไว้แล้ว
มติคณะรัฐมนตรี 6 มีนาคม 2522
การทำความตกลงกับต่างประเทศ อนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรี 19 กุมภาพันธ์ 2501
ความตกลงการซื้อขายที่ดิน อาคาร และห้องชุดของสอท.ต่างประเทศประจำประเทศไทย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

รวบรวมกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสนธิสัญญา (ฉบับปรับปรุง)
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กุมภาพันธ์ 2562