กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Department of Treaties and Legal Affairs
infographic
วิดีโอแนวทางการจัดพิธีลงนามสนธิสัญญา

infographic
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญา

ตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

infographic
Treaty Terms vs Non-Treaty Terms

ถ้อยคำที่ใช้ในสนธิสัญญา และถ้อยคำที่ใช้ในความตกลง ไม่ใช้ในสนธิสัญญา

infographic
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers)

infographic
ขั้นตอนการดำเนินการตามมติ ครม. 27 มกราคม 2558

ความตกลงระดับกรมที่ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

infographic
กลไกการระงับข้อพิพาท ภายใต้องค์การการค้าโลก

infographic
สนธิสัญญาคืออะไร ?

infographic
บ่อเกิดของกฏหมายระหว่างประเทศ