กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชน

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2566

| 1,136 view

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย (Land Boundary Committee: LBC)
(ฝ่ายไทย) เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นำคณะผู้แทนจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมแผนที่ทหาร และกรมกิจการชายแดนทหาร เดินทางไปจังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณแม่น้ำโก-ลก ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้นำคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ศึกษาการจัดทำหลักเขตแดนบริเวณแม่น้ำโก-ลก การใช้น้ำในแม่น้ำโก-ลกเพื่อการเดินเรือ และการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ยังได้ตรวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2
ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ด้วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการประชุมหารือกับส่วนราชการในพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในลุ่มแม่น้ำโก-ลก การเดินเรือ การเข้าถึงการใช้น้ำของประชาชน การอนุรักษ์ลำน้ำ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และการบริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาส โดยนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วย

การตรวจสภาพภูมิประเทศและประชุมหารือกับส่วนราชการไทยในพื้นที่ครั้งนี้ เป็นโอกาสให้คณะได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำโก-ลก จากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรง เพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมมือกับฝ่ายมาเลเซียเรื่องเขตแดน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไปโดยเขตแดนไทย-มาเลเซียมีความยาวประมาณ 662 กิโลเมตร
ผ่านจังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เเบ่งเป็นเส้นเขตแดนตามสันปันน้ำ (เขตแดนทางบก) 556 กิโลเมตร และเส้นเขตแดน
ตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโก-ลก 106 กิโลเมตร  

**************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ