พันธกิจ

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
------

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
มีภารกิจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สนธิสัญญาเเละเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้งประมวลศึกษา
วิจัย ติตตาม วิเคราะห์เเนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในกรอบองค์การสหประชาชาติ เเละองค์กรระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
วันปีใหม่กรมสนธิสัญญา

22 ก.ย. 2566

ประกาศช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนธิสัญญาเเละกฎหมาย

15 ก.ย. 2566

ความรู้เบื้องต้นเรื่องเขตทางทะเล

10 ส.ค. 2566

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

10 พ.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชน

24 มี.ค. 2566

สนธิสัญญาฉบับใหม่เกี่ยวกับการจัดระเบียบกิจกรรมในทะเลหลวงกับเขตพื้นที่ท้องทะเลลึก

9 มี.ค. 2566

ดูทั้งหมด