การประชุมคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2566

| 631 view

การประชุมคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยที่ประชุมฯ ประกอบไปด้วย อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า ๒๐ หน่วยงาน เพื่อหารือในประเด็นกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย โดยเฉพาะการเร่งรัดการดำเนินการเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ หรือ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

โดยที่ประชุมฯ ได้หารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการวางสายเคเบิลใต้ทะเลตามอนุสัญญาฯ นอกจากนี้ ได้รับทราบผลการเจรจาจัดทำความตกลงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้อย่างยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในพื้นที่นอกเขตอำนาจรัฐ  (Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction: ความตกลง BBNJ) อีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการกฎหมายทะเลฯ ตั้งขึ้นโดยคำสั่งคณะรัฐมนตรีและมีอาณัติต่อเนื่องมา ๓๙ ปี เป็นกรอบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเล (UNCLOS) และเขตทางทะเล เป็นกลไกสำคัญของไทยในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามสิทธิและพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่กำหนดไว้ใน UNCLOS ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในมิติของการใช้ท้องทะเลเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทะเล รวมตลอดถึงการใช้มหาสมุทรอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกคน

******

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ