การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2566

| 562 view

         การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

 

               เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง)  ในฐานะกรรมการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ในฐานะประธาน
กรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยเป็นประธานการประชุมฯ

              

              ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเนื้อหาของร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ที่ผู้นำประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC)
ได้แก่ ไทย สปป. ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะรับรองร่วมกันในโอกาส
การประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
             

              ร่างปฏิญญาเวียงจันทน์เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำประเทศสมาชิกที่มุ่งส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้การพัฒนา
และการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำโขงไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ ลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

 

               ความร่วมมือในกรอบลุ่มแม่น้ำโขงนี้เกิดจากความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน ซึ่งไทย สปป.ลาว กัมพูชาและเวียดนามได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้มีกลไกการหารือกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ก่อนการใช้น้ำ


                                                                         ---------------------------

                                                                 กลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศ

                                                                          กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

                                                                                   ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ