การประชุมประจำปีขององค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา สมัยที่ ๖๑ (61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization: AALCO)

การประชุมประจำปีขององค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา สมัยที่ ๖๑ (61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization: AALCO)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2566

| 1,172 view

นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีขององค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา สมัยที่ ๖๑ (61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization: AALCO) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บาหลี อินโดนีเซีย โดยได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนการทำงานของ AALCO ในระเบียบวาระต่าง ๆ เช่น การป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) การสนับสนุนความสำเร็จในการจัดทำตราสารระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้อย่างยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในพื้นที่นอกเขตอำนาจรัฐ (BBNJ) การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ นอกจากนั้น ไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีของ AALCO ในสมัยถัดไป ซึ่งได้รับการตอบรับจากรัฐสมาชิกเป็นอย่างดี

AALCO ก่อตั้งในปี ๒๔๙๙ ในรูปแบบของคณะกรรมการ และได้รับสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ ในปี ๒๕๓๐ ปัจจุบัน AALCO ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจากภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาจำนวน ๔๗ ประเทศ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ ๙ ของ AALCO ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ โดยในปี ๒๕๖๔ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล นักกฎหมายไทยคนแรกและอดีตเลขาธิการสมาคมนักกฎหมายระหว่างประเทศแห่งประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ AALCO คนที่ ๗ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๘ AALCO เป็นองค์การระหว่างประเทศเดียวที่เป็นเวทีรวบรวมและแลกเปลี่ยนท่าทีและมุมมองของที่ปรึกษากฎหมายของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา สำนักงานเลขาธิการ AALCO ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

Mrs. Suphanvasa Chotikajan Tang, Director-General of the Department of Treaties and Legal Affairs headed the Thai Delegation to the 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) on 16-20 October 2023 in Bali, Indonesia. At the opening session, Mrs. Tang delivered a statement reiterating Thailand’s support for AALCO and Thailand’s view on various issues such as Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) and climate change. Mrs. Tang also registered Thailand’s wish to host the next Annual Session of AALCO which has gained wide support from all Member States.

AALCO was initially constituted as a non-permanent Committee in 1956 and later obtained its international organization status in 1987. It currently composes of 47 Member States from Asian and African regions. Thailand became the ninth members of AALCO in 1961 and recently in 2021, Dr. Kamalinne Pinitpuvadol, a Thai lawyer and a former Secretary-General of the International Law Association of Thailand, was elected to serve as the seventh Secretary-General of AALCO for the term 2022-2025. AALCO is the only forum that unites legal advisors from Asia and Africa and plays a crucial role in reflecting views of the regions on different topics of international law. AALCO Secretariat is seated in New Delhi, India.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ