คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ : พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ : พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2566

| 546 view

กรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้จัดทำคำแปลอย่างไม่เป็นทางการของพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

* * * * *

เอกสารประกอบ

คำแปล_พรบ.เอกสิทธิและความคุ้มกัน_กปช._รปท.pdf