นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2566

| 1,704 view

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 และภาควิชาสังคมวิทยา หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 140 คน ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสดังกล่าว คณะอาจารย์และนิสิตได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับภารกิจงานในความรับผิดชอบของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิต
อาทิ สนธิสัญญา เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต เขตแดนและคดีปราสาทพระวิหาร รวมถึงบทบาทหน้าที่
ของนักการทูต จากผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นอกจากนั้น กรมสนธิสัญญาและกฎหมายยังได้จัดแสดงตัวอย่างสนธิสัญญาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสาธิตพิธีการลงนามสนธิสัญญาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญา และให้นิสิตได้เข้าใจขั้นตอนการจัดทำสนธิสัญญา
อย่างชัดเจน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายในการเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระหว่างประเทศในวงกว้างต่อสาธารณชน
อันเป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
และนักการทูตที่ทำหน้าที่นักกฎหมายในกระทรวงการต่างประเทศ
รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตนักศึกษา และเยาวชนในการเลือกทำงานในสายกฎหมายระหว่างประเทศหรือด้านการทูตในอนาคตต่อไป

* * * * * * * * *

กลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศ

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ