เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง "ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods : CISG)

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง "ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods : CISG)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ม.ค. 2566

| 443 view

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง "ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
(United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods : CISG)

โดย ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

เอกสารประกอบสำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดโดยกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

* * * * *

เอกสารประกอบ

(2)_CISG_powerpoint.pdf