อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์กฎหมายระหว่างประเทศของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 78 (คณะกรรมการหก)

อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์กฎหมายระหว่างประเทศของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 78 (คณะกรรมการหก)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2566

| 974 view

นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์กฎหมายระหว่างประเทศของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) สมัยที่ ๗๘ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในระเบียบวาระ หัวข้อ “Report of the International Law Commission on the work of its seventy-four session” (Cluster I) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการหก โดยกล่าวสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commision – ILC) และแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการในประเด็นเรื่อง General Principles of Law Sea-level rise in relation to internaitonal Law และ Other Decisions and Conclusions ซึ่งในระเบียบวาระดังกล่าวมีผู้แทนประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจในการกล่าวถ้อยแถลงอย่างกว้างขวาง เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย ฯลฯ

หัวหน้าคณะผู้แทนไทยยังได้เข้าร่วมการประชุม Informal Meeting of Legal Advisers ครั้งที่ ๓๓ โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายของรัฐจากนานาประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ นักวิชาการ และองค์การระหว่างประเทศมาเป็นผู้ร่วมอภิปราย

นอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานอื่น ๆ เช่น กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปีการก่อตั้งศาลประจำอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration – PCA) งานเปิดตัวผู้สมัครผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งการหารือในเวที The Oxford Process on International Law Protections in Cyberspace

การเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์กฎหมายระหว่างประเทศของอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นอกจากจะเป็นเป็นเวทีที่ได้ติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศที่กำลังอยู่ในความสนใจของนานาประเทศ ยังเป็นเวทีให้ไทยสามารถแลกเปลี่ยนทัศนะกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย และหัวหน้าหน่วยงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ทำให้ทราบแนวโน้มและเสนอมุมมองของประเทศที่เอื้อต่อการผลักดันท่าทีและผลประโยชน์ของไทย รวมทั้งแสดงบทบาทที่แข็งขันของไทย และสร้างเครือข่ายกับบุคคลสำคัญในแวดวงกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ สมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ และฝ่ายกฎหมายของสหประชาชาติ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ