บทความที่น่าสนใจ

8 มี.ค. 2566

Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime?

21 พ.ย. 2565

เอกสารประกอบการอภิปรายเกี่ยวกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP)

21 พ.ย. 2565

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง "ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods : CISG)

21 พ.ย. 2565

เอกสารประกอบการบรรยาย Asia Juris Webinar ในหัวข้อ "COVID Legal Drive - FDI Opportunities to Asia Pacific After COVID-19" โดย ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

21 พ.ย. 2565

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ : พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

21 พ.ย. 2565

งานเขตแดนกับหอจดหมายเหตุ หนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศที่น่าทึ่งคือ งานเขตแดน ซึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย โดยกองเขตแดนเป็นผู้ดำเนินการ

21 พ.ย. 2565

กรอบความร่วมมือในการบริหารจัดการแม่นํ้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการแม่นํ้าระหว่างประเทศ ตัวอย่างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการนํ้าในระดับภูมิภาคอื่น และกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง