กฎหมายระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ

กฎหมายระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2566

| 11,546 view

 

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นสาขาของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวางกฎเกณฑ์สำหรับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหลายมิติ ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ การเคลื่อนย้ายแรงงานเเละการลงทุน โดยการเข้าเป็นภาคีในความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายในราคาถูก ขณะเดียวกันผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับการป้องกันในเวทีการค้าระหว่างประเทศผ่านกลไกซึ่งอยู่ในความตกลงที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี อาทิ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO)

 

WTO เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นตามความตกลงมาร์ราเกช เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยเป็นผลมาจากการเจรจาการค้าพหุภาคี (Multilateral Trade Negotiation) รอบอุรุกวัยในปี พ.ศ 2529 - 2537 ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก GATT ในปี พ.ศ 2525 ผลจากการเข้าเป็นสมาชิก ทำให้ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาต่าง ๆ ภายใต้กรอบ WTO นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการทำความตกลงต่างๆกับหลายประเทศทั้งในเรื่องของการค้าและการลงทุน

 

บทความด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่น่าสนใจ

- Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime? คลิก


- An Advisory Centre on International Investment Law: Is perfect the enemy of good? คลิก

 

เอกสารด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่น่าสนใจ

- เอกสารประกอบการอภิปรายเกี่ยวกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) คลิก

- เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง "ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods : CISG) คลิก

- เอกสารประกอบการบรรยาย Asia Juris Webinar ในหัวข้อ "COVID Legal Drive - FDI Opportunities to Asia Pacific After COVID-19" คลิก

 

เอกสารเพิ่มเติม

- กฎหมายไทย ดูเพิ่มเติม

- กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม

- ASEAN ดูเพิ่มเติม

- BIT (Bilateral Investment Treaty) ดูเพิ่มเติม

- FTA (Free Trade Area) ดูเพิ่มเติม

- WTO (World Trade Organization) ดูเพิ่มเติม

 

* * * * *